Kupec z izpolnitvijo naročilnice in potrditvijo naročila z obveznostjo plačila sklene prodajno pogodbo z založbo Maks Viktor d.o.o. (v nadaljevanju: »MV«). MV kupca prosi, da pred potrditvijo naročila pozorno preveri pravilnost vnesenih podatkov. Če v naročilnico ne bodo vneseni vsi zahtevani podatki, bo sistem kupca na to opozoril in kupec naročila brez dopolnitve ne bo mogel oddati.

Izpolnjena naročinica velja kot pogodba, ki je sklenjena za obdobje do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti, tj. dostave blaga in plačila celotne kupnine. Kupnina se zaračuna v enem ali več obrokih. Število obrokov kupec izbere sam in jih vpiše/označi na naročilnici. Najvišje možno število obrokov je navedeno na naročilnici. Kupec plača znesek rezervacije v 10. dneh od  izdaje računa, prvi obrok pa zapade v plačilo 40 dni od izdaje računa. Vsak naslednji obrok zapade v plačilo v enem koledarskem mesecu od zapadlosti predhodnega obroka. Pri obročnem plačevanju kupnine MV ne zaračuna obresti, stroškov kreditiranja ali zavarovanja plačila. Kupec ima pravico, da kadar koli predčasno odplača ostanek dolžne kupnine brez dodatnih stroškov. Če kupec zamudi s plačilom najmanj dveh zaporednih obrokov, mora ves ostanek kupnine plačati v nadaljnjih 15 dneh. Če kupnina v tem roku ni plačana, lahko MV neplačani del kupnine sodno izterja z zakonskimi zamudnimi obrestmi ter stroški sodnega postopka. Kupec, ki bo kupnino odplačeval obročno,  se zavezuje, da bo vse spremembe, ki bi nastale v zvezi s spremembo njegovih osebnih podatkov po datumu, ko je bila sklenjena pogodba oz. oddano naročilo, sporočil MV najkasneje v 8 dneh. V primeru, da obveznosti ne izpolni, lahko MV podatke o kupcu išče prek pristojnih upravljavcev podatkov.

Kupec ima pravico, da v 14 dneh, ob plačilu kupnine na obroke pa v 15 dneh, pisno obvesti MV, da odstopa od pogodbe brez navedbe razlogov za odstop. Odstopni rok poteče v 14 oziroma 15 dneh od dneva, ko kupec pridobi dejansko posest nad blagom ali jo pridobi namesto njega tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi kupec. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice kupca do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od pogodbe. Nedvoumno izjavo o odstopu (ki naj vsebuje vsaj ime in priimek kupca, njegov naslov, navedbo knjige ali drugega blaga, na katerega se nanaša odstop, kontaktne podatke kupca (telefonska številka ali e-poštni naslov) in podatke o TRR kupca, če kupec želi, da se mu kupnina vrne z bančnim nakazilom na njegov račun) oziroma obvestilo o nameravanem vračilu knjig ali drugega blaga lahko kupec pošlje na elektronski naslov info@maks-viktor.si, ali na naslov Maks Viktor d.o.o., Ulica 28. maja 53, 1000 Ljubljana. Če kupec odstopi od pogodbe, mora prejeto blago vrniti najpozneje v 14 dneh po sporočilu, da odstopa od pogodbe, pri čemer kupec sam krije stroške vračila blaga. V primeru pravočasnega odstopa od pogodbe bo MV v roku 14 dni po prejemu obvestila o odstopu kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, vrnila vsa prejeta plačila, v primeru prodaje na obroke tudi z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko jih je prejela, in nujnimi stroški, ki jih je kupec imel za blago. MV lahko zadrži vračilo že prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj. Blago mora kupec MV vrniti v stanju, v kakršnem je bilo, ko mu je bilo izročeno oz. ko je bilo izročeno naslovniku, hkrati pa mora v primeru prodaje na obroke kupec MV plačati tudi povračilo za njegovo uporabo vse do razveze pogodbe.

MV si pridržuje pravico, da delno ali v celoti odstopi od izvedbe naročila, če naročenih knjig ali blaga ni več na zalogi, če ugotovi povečano plačilno rizičnost kupca ali če naročilnica ni bila popolno in pravilno izpolnjena. V tem primeru bo MV kupca o svojem odstopu od pogodbe takoj obvestil.

Kupec ima možnost uveljavljanja stvarnih napak pri MV, kamor lahko naslovi tudi vse morebitne reklamacije in pritožbe. MV sprejema reklamacije tudi na tel. št. 040 560 656 in na elektronski naslov info@maks-viktor.si; rešili jih bomo v najkrajšem možnem času. MV ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki bi ga kupec lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov je na voljo na spletni povezavi http://ec.europa.eu/odr. Pisna dokazila o naročilu kupca so skupaj s splošnimi pogoji shranjena pri MV, in so kupcu dostopna na podlagi njegove zahteve.

MV z osebnimi podatki ravna skrbno in v skladu z vso veljavno slovensko in evropsko zakonodajo. Obdelava osebnih podatkov lahko poteka na podlagi ene od naslednjih pravnih podlag: izrecnega soglasja, obstoječega pogodbenega razmerja, zakonskih zahtev, ki MV zavezujejo kot upravljavca osebnih podatkov, ali pa na podlagi medsebojnega razmerja med MV in kupcem zaradi njegovih preteklih nakupov blaga skladno s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (zakoniti interes). V slednjem primeru takšna obdelava  poteka omejeno časovno obdobje, z upoštevanjem strogih pogojev veljavne zakonodaje in na podlagi skrbne ocene interesov upravljavca in interesov ter pravic kupca. V kolikor kupec želi, lahko ob oddaji naročila poda tudi soglasje, s katerim dovoljuje, da MV do njegovega preklica obdeluje njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja v obsegu, kot ga opredeli ob sami podaji soglasja. Oseba, ki je podala soglasje za obdelavo osebnih podatkov, lahko kadarkoli zahteva, da MV v roku 15 dni trajno ali začasno preneha uporabljati pridobljene osebne podatke za potrebe neposrednega trženja ter se jo o tem v nadaljnjih 5 dneh pisno obvesti. Svojo zahtevo lahko kadar koli posreduje MV preko tel. 040 560 656, preko elektronske pošte info@maks-viktor.si  ali pisno na naslov MV. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica. Prav tako lahko oseba, katere osebne podatke obdeluje MV, kadar koli zahteva dostop do svojih osebnih podatkov, njihovo popravo, izbris ali omejitev obdelave, ima pa tudi pravico do ugovora obdelavi, pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu in pravico do prenosljivosti podatkov.

Z naročilom kupec potrjuje, da se strinja s splošnimi pogoji poslovanja.

Za morebitna vprašanja v zvezi s ponudbo smo vam na voljo na telefonu 040 560 656, vsak dan od 8. do 16. ure.

Maks Viktor d.o.o., Ulica 28. maja 53, 1000 Ljubljana, je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod matično številko 2228327000, davčna številka 51973901. Veljavni elektronski naslov družbe: info@maks-viktor.si, telefon 040 560 656.